Cesta zenu

4.16

na základě

19787

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

2322

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Alan Watts ve svém vyčerpávajícím zasvěcení do zenového buddhismu vysvětluje principy a praktiky tohoto starobylého náboženství.
Se vzácnou kombinací svěžesti a srozumitelnosti proniká do původu a historie zenu, aby s neuvěřitelnou názorností vysvětlil, co znamená pro dnešní svět. Watts považuje zen za „jeden z nejcennějších darů Asie světu" a v knize Cesta zenu tento dar předává čtenářům po celém světě.

Cesta zenu – kniha plná moudrosti a inspirace, která pomůže každému najít klid a harmonii v hektickém světě. Jedná se o klasiku, která oslovuje lidi po celém světě již více než padesát let. Autor D.T. Suzuki se v této knize nejen zajímá o historii zenové filosofie, ale také ji aplikuje na každodenní život.

V Cestě zenu se ztotožníte s hlavní myšlenkou knihy – najít štěstí a smysl života není v tom, co máte, ale v tom, co jste. Kniha nabízí jednoduché, ale efektivní techniky a rady, jak se osvobodit od okovů své mysli a začít vnímat svět takový, jaký skutečně je. Stránky knihy jsou plné citátů, příběhů a filosofických úvah, které čtenáři poskytnou mnoho inspirace a nových pohledů na život.

Cesta zenu není jen pro lidi, kteří se zajímají o zenovou filosofii, ale pro každého, kdo je ochoten otevřít se novým myšlenkám a způsobům, jak přemýšlet o světě a sám o sobě. Tato kniha vás naučí, jak se stát více pozorným a vnímavým, jak překonat stres a úzkost a jak najít svůj vnitřní klid. Věříme, že Cesta zenu bude pro mnohé z vás cestou k lepšímu a plnějšímu životu.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jaké jsou základní principy zenové meditace a jaký vliv mají na naše myšlení a prožívání reality.
  • Dozvíte se o historii zenového buddhismu a jak se vyvinul v Japonsku a dalších zemích.
  • Získáte poznatky o tom, jak zen ovlivnil umění, filosofii a literaturu v Japonsku i v západním světě.
  • Pochopíte, jaký je vztah mezi zenovým učením a taoismem a jak se tyto dvě tradice vzájemně ovlivňují.
  • Zjistíte, jaký je význam zenového přístupu pro moderní člověka a jak může pomoci s rozvojem vnitřního klidu a rovnováhy.

#čtutáty z knihy

"Když se snažíme být někým jiným, než jsme, ztrácíme sebe sama a svou jedinečnost."
"Zen není náboženství, ale způsob života, který nás učí žít v přítomnosti a být v souladu s přírodou."
"Nemusíme se snažit dosáhnout osvícení, protože jsme již osvíceni. Stačí si toho jen uvědomit."
"Nemusíme se bát změny, protože všechno se neustále mění a my se s tím můžeme jen souznít."
"Zen nás učí, že největší moudrostí je přijmout to, co je, a nebojovat s tím, co nemůžeme změnit."

Alan Watts

Alan Watts byl britský filozof, spisovatel a řečník, který se narodil v roce 1915 a zemřel v roce 1973. Jeho práce se zaměřovala na východní filozofii, zenové buddhismus a psychologii.

Watts napsal více než 25 knih, včetně Cesta zenu, Cesta osvobození a Ta kniha. Byl také populárním řečníkem a jeho nahrávky jsou stále k dispozici na internetu.

Watts se stal významnou postavou v americké kontrakultuře v 60. letech a jeho práce ovlivnila mnoho lidí po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Historie a principy prastaré filozofické praxe

Téměř každý obyvatel Západu někdy použil při konverzaci slovo zen. Možná, že místnost, ve které člověk sedí, působí velmi zenově nebo se chystá strávit odpočinkový víkend a snaží se znovu získat zen.

Na Západě panuje mlhavá představa, že zen má něco společného s klidem, vyrovnaností a mírem. Je však toto chápání přesné?

Obyvatelé Západu mají často potíže s pochopením abstraktních myšlenek, které tvoří jádro zenového myšlení a z nichž se některé zdají být velmi paradoxní. Naštěstí je tu ale spisovatel a myslitel Alan Watts, aby vám toto téma objasnil a odhalil jeho případné paradoxy.

Základem zenového buddhismu se stala čínská taoistická filozofie

Umíte dýchat? Samozřejmě že máte pocit, že víte, jak dýchat, vždyť to děláte neustále. Ale kdybyste měli vysvětlit přesné fyziologické procesy, které vám dýchání umožňují, možná byste byli docela ztraceni.

To, co lidé na Západě považují za vědění, je konkrétní a založené na faktech. Přesto by jen málo lidí kdekoli na světě řeklo, že neví, jak dýchat, jak se dívat, nebo jak pohybovat nohama. To, co víte, tedy ve skutečnosti představuje množství věcí, o jejichž přesném fungování nemáte ani ponětí. Jakmile si to uvědomíte, pochopíte koncept poznatků v taoismu, jednom z hlavních předchůdců zenového buddhismu.

Nejstarším zdrojem taoistických úvah je důležitá kniha zvaná I-ťing neboli Kniha proměn, která vznikla v Číně někdy mezi lety 3000 a 1200 př. n. l. V knize je popsána metoda věštění, při níž věštec nejprve někde ve svém okolí „uvidí" hexagramový obrazec. Poté porovná charakteristiky hexagramu s charakteristikami uvedenými v knize I-ťing a předpoví budoucnost svého subjektu.

Možná nyní nepřipustíte, že by měla být rozhodnutí o vaší budoucnosti závislá na věštecké předpovědi. Je však váš způsob rozhodování racionálnější? Pravděpodobně chcete říci, že ano. Jak ale přesně určíte okamžik, ve kterém jste shromáždili dostatek informací k tomu, abyste se mohli rozhodnout? Neexistují vždy další informace, které byste mohli získat k tomu, abyste se rozhodli ještě „racionálněji"?

Učinit rozhodnutí skutečně založené na faktech by trvalo velmi dlouho – tak dlouho, že by čas určený k činům uplynul v době, kdy byste shromažďovali všechny podklady.

Rozhodnutí, která volba je správná nakonec závisí na našem pocitu. Dobrá rozhodnutí závisí na dobré intuici, nebo, jak by řekl taoista, na "bytí v Tao". Pokud jste v Tao, vaše mysl je čistá a vaše intuice je nejúčinnější.

Neexistuje žádná síla, kterou byste mohli použít k tomu, abyste přinutili svaly na jazyku k přesnějšímu ochutnávání. Musíte jim jen věřit, že dělají správně svou práci. Stejně tak je nutné, abyste dokázali důvěřovat své mysli.

Jasná mysl a důvěra v přirozené schopnosti mysli se staly pro zen ústředním tématem. Než se však dostaneme k tomuto tématu, podívejme se na počátky buddhismu.

Buddhismus je základní filozofií, z níž vzešel zen

Podle buddhistické tradice se Buddha jednoho večera po sedmi letech meditací a asketického života posadil pod strom. Dodržoval všechny správné praktiky, aby vycvičil své tělo, ale stále nemohl najít své pravé Já. Nakonec to tedy jednoduše vzdal a rozhodl se, že se pod vzrostlým stromem nají výživného jídla.

Když Buddha seděl pod stromem, náhle prozřel. Uvědomil si, že dokud se člověk bude snažit pochopit, co je jeho vlastní život, neuspěje. Tento aspekt buddhismu (náhlé probuzení) se nakonec stal ústředním prvkem zenu.

Ačkoli Buddha žil v Indii někdy mezi pátým a čtvrtým stoletím př. n. l., první buddhistický text, pálijský kánon, byl sepsán až o 400 let později. Předtím buddhismus existoval pouze v podobě ústního podání. To ztěžuje pochopení názorů samotného Buddhy, ale přesto z nich nejdůležitější myšlenky můžeme vyčíst.

Celým indickým duchovním světem se táhne představa Božího sebeobětování, neboli atma-jájny. Při zrození světa je Bůh zničen a roztříštěn na mnoho částí. Každá bytost obsahuje aspekt Boha a smyslem našeho života je opětovné splynutí v jedno.

Poznání sebe sama tedy v buddhismu znamená především poznání své původní identity – Boha. Abyste toho dosáhli, musíte své já oddělit od všech forem identifikace. Nejste své tělo, své myšlenky ani své pocity. A nejste ani svou životní rolí, například matkou nebo lékařem.

Všimněte si, že buddhismus klade velký důraz na negativní poznání – tedy na poznání toho, čím nejste, na rozdíl od toho, čím jste. To může být pro lidi ze Západu, kteří mají tendenci očekávat konkrétní definice, matoucí.

Ale svět není vždy tak konkrétní, jak bychom si přáli. Můžete například prohlásit, že první světová válka začala 4. srpna 1914. Ale bylo to skutečně tak? Historik může odhalit příčiny války dlouho před tím, než bylo oficiální datum jejího zahájení.

Vidíme tedy, že členění událostí, věcí a faktů je tvořeno libovolným popisem, který vytvořil člověk – nikoliv samotnou skutečností. Indický buddhista by tato umělá členění nazval májou neboli iluzí. A cílem našeho života by mělo být osvobodit se od těchto iluzí.

Mahájánový buddhismus nabízí řešení psychologických hádanek tradičního buddhismu

Když zvědaví lidé kladli Buddhovi otázky týkající se podstaty vlastního já a původu vesmíru, odpověděl jim, že takové otázky jsou irelevantní. Jejich zodpovězení nevede k osvícení.

Někteří buddhisté, ti, kteří se stali mahájánou, však nebyli ochotni přijmout "ne" jako odpověď. Mahájánoví buddhisté stále usilovali o osvobození a jejich cílem nebylo vytvořit zcela nový filozofický systém, ale velmi se zajímali o svou vlastní psychologii. Tento rozdíl mezi mahájánovým buddhismem a tradičním buddhismem byl pro pozdější zenovou tradici klíčový.

Mahájánový buddhismus se od tradičního buddhismu oddělil někdy mezi lety 100 a 300 př. n. l. Mahájána byla do jisté míry odezvou těm, kteří hledali snazší cestu k osvícení – takovou, které by mohli dosáhnout v tomto životě, a ne až po uplynutí několika dalších životů. Mahájána chtěla, aby osvícení bylo přístupné každému.

Cesta k osvícení v mahájáně je sice dostupná, ale rozhodně není snadná. Abyste pochopili mahájánovou víru, budete muset používat náročnou argumentaci, takže se na ni připravte.

Nejprve si musíte uvědomit, že snažit se pochopit realitu je nemožné.

Pokud není možné porozumět samotné realitě, jak potom můžete doufat v pochopení osvícení? Bylo by absurdní považovat osvícení za nějakou věc, kterou je třeba získat.

A stejně tak, jelikož je realita iluzorní, musí být i vaše ego iluzí. To v konečném důsledku znamená, že nemůžete dosáhnout osvícení, protože představa vás není skutečná.

Nyní jsme se dostali k jádru sporu. Jestliže osvícení není objektem, kterého lze dosáhnout, a jestliže neexistují žádné individuální entity, pak už musíme být ve stavu osvícení. Usilovat o osvícení by znamenalo hledat něco, co jsme nikdy neztratili.

Možná si říkáte – dobře, to je jednoduché, takže bych se měl přestat snažit dosáhnout osvícení. Jenže jste se dostali do dvojí pasti. Tím, že se snažíte nesnažit se, se stále snažíte. Stále jste motivováni touhou dosáhnout osvícení, ať už prostřednictvím chápání, nebo bez něj.

Chcete-li skutečně následovat mahájánu, musíte se osvobodit od motivace dosáhnout osvícení. Nemůžete toužit po skutečném osvícení, protože není možné vědět, co to osvícení je. A tím, že se snažíte stát se Buddhou, popíráte, že už Buddhou jste. Toto přesvědčení je pro zen zásadní.

Zen vznikl v Číně zásluhou několika prozíravých mnichů

Vypráví se, že indický mnich Bódhidharma přinesl zen do Číny v roce 520 n. l. Když Bódhidharma dorazil, vstoupil na dvůr buddhistického císaře Wu z Liangu. Říká se však, že císaři Wu se nelíbil Bódhidharmův přístup ani jeho učení. Bódhidharma se tedy stáhl do kláštera. Tam se setkal s mnichem Chuej-k'o, který se nakonec stal druhým patriarchou zenu v Číně.

Ačkoli se tento příběh o vzniku zenové školy vypráví běžně, jeho historická přesnost je velmi podezřelá. Skutečný původ zenu bychom mohli hledat v učení mladého mnicha jménem Seng-čao, který žil v Číně kolem roku 400 n. l.

Několik Seng-čaových učení hrálo ústřední roli v pozdějším vývoji zenu.

Jedním z nich, které mělo zvláštní význam, byl jeho názor na čas a na různé změny. Lidé na Západě jsou zvyklí vnímat život jako určitý druh pokroku – mají například pocit, že den přichází po noci a zima po jaru. Pro Seng-čaoa je však každý okamžik samostatný, bez vztahu k čemukoli předcházejícímu nebo následujícímu. Stejně tak v zenu neexistuje jiná realita než přítomný okamžik.

Několik set let po Seng-čaovi přišel další mnich, Chuej-neng. Říká se o něm, že je zodpovědný za zavedení konceptu čchi-čchi. Tento pojem znamená předvádění zenu prostřednictvím nenápadných činů nebo slov.

Člověku, který nezná zen, může čchi-čchi někdy připadat trochu šílený. Zenovému mistrovi může být například položena duchovní otázka týkající se buddhismu. Mistr v odpovědi pronese nenucenou poznámku o počasí. Tyto odpovědi nelze blíže vysvětlit – buď okamžitě pochopíte, o co jde nebo ne.

Vezměme si například odpověď mnicha Čchao-čchaa na otázku týkající se duchovna: „Dnes ráno je zase větrno."

Jaký je tedy přesně účel tohoto neobvyklého formátu otázek a odpovědí? Nezapomeňte, že cokoli zenový mistr řekne nebo udělá, je považováno za výraz jeho buddhovské přirozenosti. Stejně jako všechno ostatní na zemi, se jeho slova a činy objevují spontánně z prázdnoty, bez předvídání.

Po své smrti předal Chuej-neng svou filozofii pěti žákům. Učení dvou z těchto žáků přetrvává dodnes a je součástí dvou hlavních škol zenu v Japonsku.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: