Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky

Aktualizováno 17.12.2023

1. Předmět a platnost

punková společnost, s.r.o., IČO: 17951470, Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
E-mailová adresa: emil@ctu.to

(dále jen "Čtuto" nebo "Provozovatel")
provozuje platformu pro čtení na internetových portálech https://www.ctu.to a dalších webových stránkách (dále jen "Portál"). V této souvislosti pro vás autoři Čtuto převádějí klíčové poznatky z knih v žánru literatury faktu (též odborná literatura, naučná literatura či non-fiction literatura) a dalšího obsahu do stručné podoby. To vám umožní objevovat nové knihy tím, že vám klíčové poznatky z knih literatury faktu nebo jiného obsahu zprostředkují na vašem mobilním zařízení.
2. Používání Portálu se řídí těmito Všeobecnými podmínkami užití(dále jen "Všeobecné podmínky" nebo "Obchodní Podmínky") ve znění platném v době vaší návštěvy Portálu. Čtuto neuznává jiné všeobecné podmínky, které Vám náleží, pokud Čtuto písemně nesouhlasí s jejich platností. Tyto Všeobecné Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "smlouva") uzavírané mezi Čtuto a jinou osobou prostřednictvím Portálu Čtuto.
3. Pro smlouvu vztahující se k používání Portálu není stanoven žádný samostatný text smlouvy. Obsah Smlouvy mezi Vámi a Čtuto vychází z těchto Všeobecných podmínek, jakož i z konkrétních informací, které Vám byly poskytnuty v rámci registrace (viz bod 3) při objednávce placeného předplatného (bod 4) nebo jiného obsahu (viz bod 6), které Čtuto uloží a které jsou kdykoli k dispozici ve Vašem uživatelském účtu.
4. Při registraci a využití služeb Portálu souhlasíte s platností a použitelností těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Služby a práva společnosti Čtuto


1. Čtuto poskytuje klíčové poznatky z knih literatury faktu, článků a dalšího obsahu (např. výtahy nebo shrnutí, nadále společně označované jako "Obsah Portálu"), které vám umožní během několika minut pochopit jejich podstatu. Rozsah Obsahu platformy a možnosti jeho využití ("licence") závisí na typu účtu, který si osoba vybere. Z hlediska doby trvání je licence omezena na dobu platnosti placeného předplatného neboli členství. Čtuto navíc může Uživateli poskytnout osobní profil. Uživatel, který chce využívat veškeré funkce a výhody Portálu, zaplatí předplatné nebo-li členství. Následně, během několika hodin, uživatel dostane email s pozvánkou k vytvoření účtu. Při jeho vytváření je povinen zadat pravdivé údaje, výhradně o sobě. V případě, kdy se údaje změní, je Uživatel povinen je ve svém Profilu zaktualizovat.

2. Do Profilu se Uživatel přihlašuje pod uživatelským jménem a heslem. Pokud heslo zapomene, může si jej obnovit prostřednictvím k tomu určeného formuláře na Portále. V případě, že Uživatel umožní využívání svého Profilu třetím osobám a dojde mu tím k nějaké škodě, Provozovatel za tuto škodu neodpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo Profil Uživatele kdykoliv zrušit, a to bez udání důvodu a upozornění. Především mohou být smazány Profily Uživatelů, kteří se po dobu delší než 4 roky nepřihlásili do Portálu. Uživatel může kdykoliv sám zrušit svůj Profil ve svém uživatelském rozhraní. Zrušením Profilu se plně smažou všechna data, která Provozovatel o Uživateli zpracovává a zároveň dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že jeho Profil nemusí být nepřetržitě dostupný. Provozovatel si totiž vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu na Portálu nebo provádět údržbu systému, při které mohou být některé služby nedostupné. Provozovatel tak nezodpovídá za jakoukoliv vzniklou škodu.
3. Práva ke službě Čtuto a obsahu distribuovanému prostřednictvím služby náleží a budou náležet společnosti Čtuto a/nebo poskytovatelům licence společnosti Čtuto.
4. Veškeré ochranné známky společnosti Čtuto, jakož i naše obchodní názvy, loga, názvy domén a další rozlišovací prvky ochranné známky Čtuto jsou výhradním vlastnictvím společnosti Čtuto. Licence vám nedává žádné právo používat ochranné známky Čtuto, naše obchodní názvy, loga, názvy domén ani jiné rozlišovací znaky ochranné známky Čtuto, ať už pro komerční nebo nekomerční účely.
5. Společnost Čtuto je oprávněna zobrazovat vám na Portálu propagační informace. Uživatelé si berou na vědomí, že Portál umožňuje zobrazení reklamy třetích stran.

3. Registrace v Čtuto


1. Abyste mohli využívat služby Čtuto, je nutná registrace u Čtuto. Právo na registraci mají osoby starší 18 let. Jako nezletilá osoba se můžete u Čtuto zaregistrovat pouze v případě, že je vám alespoň 14 let a vaši zákonní zástupci poskytli svůj souhlas. Čtuto si vyhrazuje právo využívat služby Čtuto za podmínky řádného prokázání vaší totožnosti, vašeho plnoletosti nebo souhlasu vašeho zákonného zástupce.
2. Registrace se provádí se manuálně na základě pozvánky prostřednictvím emailu. Registrací uzavíráte se společností Čtuto dohodu o omezeném zpoplatněném používání Portálu.
3. K registraci můžete použít svou e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte.
4. Veškeré údaje potřebné k registraci musí být úplné a správné a vždy aktuální. Čtuto má právo ukládat a zpracovávat údaje, které jste poskytli při registraci, v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.
5. Použité heslo musí být důvěrné. Za jeho utajení nesete výhradní a plnou odpovědnost.

6. Uživatelský účet Čtuto smíte používat pouze vy. Jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského účtu je zakázáno. Jakékoli podezření v tomto směru je třeba neprodleně oznámit společnosti Čtuto.

4. Uzavření smlouvy o placeném předplatném

1. Abyste mohli plně využívat služeb společnosti Čtuto, jsou vám před registrací k dispozici další balíčky služeb ve formě placeného členství či předplatného (dále jen "předplacený přístup"). Ty lze zakoupit na různá a proměnlivá období, která uvidíte v možnostech objednávky.
2. Předplatitelské přístupy Čtuto jsou placená předplatná, která vám umožňují přístup k dalšímu obsahu a funkcím prostřednictvím Portálu a našich webových stránek. V současné době nabízíme následující balíček předplatného/členství:
Balíček služeb Čtuto Prémium zahrnuje přístup bez reklam k veškerému Obsahu platformy v textové i grafické podobě. Přístup k příslušným službám budete mít po celou dobu platnosti předplatného.
3. Právně závaznou nabídku předplatného za úplatu podáte, pokud zadáte požadované údaje do online objednávkového formuláře. Tím předkládáte právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy o placeném předplatném. Před odesláním objednávky můžete údaje kdykoli změnit a zobrazit.
4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Čtuto vydá oznámení o přijetí objednávky (potvrzení objednávky), které vám bude v přiměřené lhůtě zasláno e-mailem. Pokud si předplatné za poplatek zakoupíte prostřednictvím webové aplikace Čtuto, Čtuto vám zašle potvrzení objednávky e-mailem s potvrzením o přijetí ihned po provedení objednávky. Předplatné začíná platit dnem vytvoření účtu na Portále. Text smlouvy je uložen s ohledem na ochranu osobních údajů.

5. Odstoupení od smlouvy


1. Jste-li spotřebitel (tj. osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatné profesní činnosti), máte při uzavření smlouvy o prodeji na dálku zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém Čtuto v souladu se zákonným vzorem informuje níže.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 7 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 7 dnech ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat

punková společnost, s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

E-mailová adresa: emil@ctu.to (preferovaný způsob komunikace)

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


2. Účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, s výjimkou dodatečných nákladů na zpracování online platby prostřednictvím Stripe, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, měli byste nám zaplatit částku, která je úměrná tomu, co bylo poskytnuto do doby, než jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy, v porovnání s plným rozsahem smlouvy.

V souladu s právním ustanovením uvádí Čtuto následující o vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět).

punková společnost, s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

E-mailová adresa: emil@ctu.to

- Odvolávám tímto mnou uzavřenou smlouvu týkající se nákupu následující poskytnuté služby:
- Objednáno dne
- Jméno (jména) spotřebitele
- Adresa spotřebitele
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je oznámení v papírové podobě)
- Datum

6. Způsob náhrady a platby, odškodnění a zadržovací práva


1. Uzavření předplatného za přístup k předplatnému (oddíl 4) je zpoplatněno a musí být uhrazeno na začátku předplatného.
2. Jako platební metody nabízí Čtuto prostřednictvím Stripe kreditní kartu a další platební metody (např. Google Pay, Apple Pay), pokud jsou k dispozici, které jsou specifikovány před zahájením procesu objednávky.
3. V rámci přístupu k předplatnému se vaše platební povinnost vůči Čtuto automaticky obnoví na konci příslušného období předplatného, pokud své placené předplatné nezrušíte alespoň 24 hodin před koncem období.
4. Nejste oprávněni započítávat žádné pohledávky proti pohledávkám společnosti Čtuto, ledaže by o vašich protipohledávkách bylo pravomocně rozhodnuto nebo by byly nesporné. K započtení proti pohledávkám Čtuto jste oprávněni i v případě, že uplatňujete reklamace vad nebo protinároky na základě téže Smlouvy.
5. Své právo na zápočet můžete uplatnit pouze tehdy, pokud vaše protipohledávka vyplývá z téže Smlouvy.

7. Doba platnosti a odstoupení od smlouvy


1. Doba placeného předplatného. Placené předplatné za Předplacený přístup (viz bod 4) bude trvat minimálně po dobu, kterou jste si původně zvolili, a bude se automaticky obnovovat, pokud nebude zrušeno alespoň 24 hodin před koncem tohoto období. Doba trvání předplatného bude prodloužena podle aktuálního modelu předplatného. Předplatné můžete zrušit podle níže uvedených pokynů:
Placené předplatné dokončené prostřednictvím Portálu můžete zrušit v položce menu "Můj účet" na Portálu. Chcete-li tak učinit, musíte se přihlásit, rozkliknout "Můj účet" a kliknout na položku "Správa členství".
3. Zrušení přístupu k předplatnému nabývá účinnosti dnem následujícím po posledním dni aktuálního období předplatného a budete převedeni na bezplatnou uživatelskou smlouvu (bezplatný účet). Po obnovení předplatného však budete mít přístup ke svému starému stavu. Pokud si přejete smazat celý svůj účet, můžete tak učinit v nastavení nebo zasláním emailu na emil@ctu.to. Všechna data budou nenávratně smazána.
4. Právo na zablokování a zrušení ze závažného důvodu zůstává předchozími ustanoveními nedotčeno.

8. Odpovědnost


1. Společnost Čtuto se zříká jakýchkoli nároků na náhradu škody, které by pocházely z vaší strany. To se netýká nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku smrtelných úrazů, tělesných zranění, poškození zdraví nebo porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností), jakož i odpovědnosti za jiné škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany Čtuto, jejích právních zástupců nebo přidružených společností. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění Smlouvy a na jejichž splnění se můžete spolehnout.
2. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá Čtuto pouze za typické, předvídatelné škody stanovené ve smlouvě, pokud byly způsobeny nedbalostí, pokud se nejedná také o nároky na náhradu škody v důsledku smrtelných úrazů, tělesných poškození nebo poškození zdraví.
3. Omezení uvedená v bodech 8.1 a 8.2 se vztahují i na porušení povinností ze strany přidružených společností a právních zástupců společnosti Čtuto, pokud jsou nároky uplatněny přímo vůči nim.

9. Změna smluvních podmínek


1. Čtuto si vyhrazuje právo měnit a/nebo doplňovat Všeobecné obchodní podmínky s účinností do budoucna, pokud to pro Vás bude s ohledem na zájmy Čtuto přiměřené. Pokud od Vás nebude získán výslovný souhlas s úpravou Všeobecných podmínek, bude Vám Čtuto včas (nejméně čtyři týdny před nabytím účinnosti změněných Všeobecných podmínek) oznámeno, že došlo ke změně a/nebo doplnění Všeobecných podmínek. Za tímto účelem vám Čtuto zašle novou verzi Všeobecných obchodních podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. V této souvislosti vás Čtuto výslovně upozorní na možnost a lhůtu pro podání námitky proti nové verzi Všeobecných obchodních podmínek a na důsledky, pokud námitku nepodáte.
2. Pokud do čtyř týdnů od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku nevznesete námitku proti použitelnosti nového znění Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že jste nové znění Všeobecných obchodních podmínek přijali.
3. Pokud včas vznesete námitky proti nové verzi Všeobecných obchodních podmínek, smluvní vztah bude pokračovat podle předchozích Všeobecných obchodních podmínek. Čtuto však může vypovědět smlouvu s bezplatným uživatelem nebo placené předplatné od následujícího možného řádného data ukončení.

10. Mimosoudní řešení sporů


1. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zřídila Evropská unie platformu pro řešení sporů on-line (dále jen "platforma OS"), která je přístupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online smluv. Společnost Čtuto uvádí, že není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

11. Ochrana osobních údajů


Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR. Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností Provozovatel v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování Portálu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly Provozovateli poskytnuty, a to zejména prostřednictvím formuláře pro vytvoření Profilu na Portále a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání Portálu. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, především o jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, kontaktní informace + okres pobytu a zemi, stejně tak jako elektronické údaje jako IP adresu či cookies, dále informace týkající se oblíbených knih, autorů či chování na Portále.

Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci Portálu a případně další obchodní či jiné aktivity, pro které budou osobní údaje zpracovávány. V případě Provozovatel se jedná o uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv, plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy Provozovatele (ochrana základních či jiných práv Provozovatel vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů.

Právními tituly zpracování osobních údajů jsou zpracování za účelem uzavírání či plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněné zájmy Provozovatele a souhlas udělený subjektem osobních údajů.

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. Provozovatel považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě Provozovatele přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání členství na Portálu a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství na Portálu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:
1) Právo na informace
2) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost
3) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění
4) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
5) Právo na omezení zpracování
6) Právo vznést námitku
7) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
8) Právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, po přihlášení v členské sekci Portálu či kontaktováním Provozovatele. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na Provozovatele prostřednictvím emailové zprávy na emil@ctu.to.

12. Závěrečná ustanovení


Provozovatel může tyto Podmínky užití kdykoliv doplnit či měnit (o každé změně však bude Uživatel informován prostřednictvím informace o novém znění Podmínek Užití na Portálu.) Uživatel souhlasem s nimi souhlasí i s tím, aby byly aplikovány na veškerý dosud jím poskytnutý obsah Provozovateli, v souvislosti s provozem Portálu.

Právní poměry mezi Uživateli a Provozovatelem se řídí právem České republiky (zejména Občanským zákoníkem + GDPR.)