Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Obchodní Podmínky Čtuto

Platné od 22. srpna 2022

1. Předmět a platnost

punková společnost, s.r.o., IČO: 17951470, Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
E-mailová adresa: emil@ctu.to

(dále jen "Čtuto")
provozuje platformu pro mobilní čtení na internetových portálech https://www.ctu.to a dalších webových stránkách, jakož i na mobilních aplikacích, tzv. aplikacích, (dále jen "Platforma"). V této souvislosti pro vás autoři Čtuto převádějí klíčové poznatky z knih v žánru literatury faktu (též odborná literatura, naučná literatura či non-fiction literatura) a dalšího obsahu do stručné podoby. To vám umožní objevovat nové knihy tím, že vám klíčové poznatky z knih literatury faktu nebo jiného obsahu zprostředkují na vašem mobilním zařízení.
2. Používání Platformy se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Všeobecné podmínky" nebo "Obchodní Podmínky") ve znění platném v době vaší registrace, resp. objednávky. Čtuto neuznává jiné všeobecné podmínky, které Vám náleží, pokud Čtuto písemně nesouhlasí s jejich platností. Tyto Obchodní Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "smlouva") uzavírané mezi Čtuto a jinou osobou prostřednictvím Platformy Čtuto.
3. Pro smlouvu vztahující se k používání Platformy není stanoven žádný samostatný text smlouvy. Obsah Smlouvy mezi Vámi a Čtuto vychází z těchto Všeobecných podmínek, jakož i z konkrétních informací, které Vám byly poskytnuty v rámci registrace (viz bod 3) při objednávce placeného předplatného (bod 4) nebo jiného obsahu (viz bod 6), které Čtuto uloží a které jsou kdykoli k dispozici ve Vašem uživatelském účtu.
4. Při registraci a nákupu placeného předplatného souhlasíte s platností a použitelností těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Služby a práva společnosti Čtuto


1. Čtuto poskytuje klíčové poznatky z knih literatury faktu, článků a dalšího obsahu (např. výtahy nebo shrnutí, nadále společně označované jako "Obsah platformy"), které vám umožní během několika minut pochopit jejich podstatu. Čtuto vám navíc může poskytnout osobní profil, který můžete naplnit vámi preferovaným Obsahem platformy a textovými značkami a tento obsah třídit do různých kategorií a seznamů.
2. Rozsah Obsahu platformy a možnosti jeho využití ("licence") závisí na typu účtu, který jste si vybrali. Je rozdíl mezi bezplatným účtem (viz část 3), placeným předplatným (viz část 4) a zkušební verzí (viz část 5). Z hlediska doby trvání je licence omezena na dobu platnosti bezplatného účtu / placeného předplatného / bezplatné zkušební verze.
3. Práva ke službě Čtuto a obsahu distribuovanému prostřednictvím služby náleží a budou náležet společnosti Čtuto a/nebo poskytovatelům licence společnosti Čtuto. Softwarové aplikace a Obsah Platformy jsou vám licencovány v rozsahu smluvního užívání. Udělujeme vám pouze nevýhradní (jednoduché), časově omezené právo na osobní užívání služby Čtuto a jejího obsahu.
4. Veškeré ochranné známky společnosti Čtuto, jakož i naše obchodní názvy, loga, názvy domén a další rozlišovací prvky ochranné známky Čtuto jsou výhradním vlastnictvím společnosti Čtuto. Licence vám nedává žádné právo používat ochranné známky Čtuto, naše obchodní názvy, loga, názvy domén ani jiné rozlišovací znaky ochranné známky Čtuto, ať už pro komerční nebo nekomerční účely.
5. Pokud nevyužíváte placenou službu, je společnost Čtuto oprávněna zobrazovat vám na Platformě propagační informace.

3. Registrace v Čtuto


1. Abyste mohli využívat služby Čtuto, je nutná registrace u Čtuto. Právo na registraci mají osoby starší 18 let. Jako nezletilá osoba se můžete u Čtuto zaregistrovat pouze v případě, že je vám alespoň 14 let a vaši zákonní zástupci poskytli svůj souhlas. Čtuto si vyhrazuje právo využívat služby Čtuto za podmínky řádného prokázání vaší totožnosti, vašeho plnoletosti nebo souhlasu vašeho zákonného zástupce.
2. Registrace je bezplatná (bezplatný účet) a nezavazuje vás k pořízení placeného předplatného. Registrací uzavíráte se společností Čtuto dohodu o omezeném bezplatném používání Platformy.
3. K registraci můžete použít svou e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Případně se můžete zaregistrovat pomocí služby jednotného přihlášení (například přihlášení na Facebooku). Registrovat se můžete prostřednictvím našich webových stránek nebo po stažení našich aplikací pro iOS nebo Android.
4. Veškeré údaje potřebné k registraci musí být úplné a správné a vždy aktuální. Čtuto má právo ukládat a zpracovávat údaje, které jste poskytli při registraci, v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.
5. Použité heslo musí být důvěrné. Za jeho utajení nesete výhradní a plnou odpovědnost. Uživatelský účet Čtuto smíte používat pouze vy. Jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského účtu a jakékoli podezření v tomto směru je třeba neprodleně oznámit společnosti Čtuto.

4. Uzavření smlouvy o placeném předplatném


1. Abyste mohli plně využívat služeb společnosti Čtuto, jsou vám po registraci k dispozici další balíčky služeb ve formě placeného členství či předplatného (dále jen "předplacený přístup"). Ty lze zakoupit na různá a proměnlivá období, která uvidíte v možnostech objednávky.
2. Předplatitelské přístupy Čtuto jsou placená předplatná bez reklam, která vám umožňují přístup k dalšímu obsahu a funkcím prostřednictvím našich mobilních a webových aplikací. V současné době nabízíme následující balíček předplatného/služeb:
Balíček služeb Čtuto Prémium zahrnuje přístup bez reklam k veškerému Obsahu platformy v textové i grafické podobě. Přístup k příslušným službám budete mít po celou dobu platnosti předplatného.
3. Právně závaznou nabídku předplatného za úplatu podáte, pokud zadáte požadované údaje do online objednávkového formuláře a poté kliknete na tlačítko "Objednat s povinností platby". Tím předkládáte právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy o placeném předplatném. Před odesláním objednávky můžete údaje kdykoli změnit a zobrazit.
4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Čtuto vydá oznámení o přijetí objednávky (potvrzení objednávky), které vám bude v přiměřené lhůtě zasláno e-mailem. Pokud si předplatné za poplatek zakoupíte prostřednictvím webové aplikace Čtuto, Čtuto vám zašle potvrzení objednávky e-mailem s potvrzením o přijetí ihned po provedení objednávky. Text smlouvy (obsahující objednávku, Všeobecné obchodní podmínky a potvrzení o přijetí objednávky) vám Čtuto zašle na trvalém nosiči dat (e-mail) (potvrzení o přijetí smlouvy). Tímto dnem začíná platit vaše předplatné. Text smlouvy je uložen s ohledem na ochranu osobních údajů. Informace o shromažďování, používání a zpracování vašich údajů naleznete na stránce Soukromí a Cookies.

5. Zkušební / testovací verze


1. Čtuto příležitostně nabízí, zejména novým uživatelům, bezplatný přístup k předplatnému za účelem testování po určitou dobu ("Zkušební verze"). Čtuto dle vlastního uvážení rozhodne, zda se můžete Zkušební verze zúčastnit. V případě závažného důvodu může Čtuto bezplatnou Zkušební verzi kdykoli přerušit nebo změnit bez předchozího upozornění nebo oznámení.
2. Do určitých Zkušebních verzí se můžete zapojit pouze v případě, že při registraci do Zkušební verze zadáte své platební údaje. V takovém případě potřebujeme na začátku Zkušební verze váš souhlas s tím, že váš bezplatný přístup bude následující den po skončení Zkušební verze převeden na placený předplacený přístup (bod 4). V takovém případě se vaše předplatné obnovuje opakovaně a lze jej ukončit až jeden den před koncem příslušného období předplatného (oddíl 8.2).
3. Pokud si v případě uvedeném v oddíle 5.2 nepřejete mít přístup k předplatnému a platit s ním spojený poplatek, musíte svůj přístup k předplatnému, který vám byl poskytnut v průběhu Zkušební verze, zrušit před koncem Zkušební verze (například jednoduše v Nastavení účtu Čtuto).


6. Odstoupení od smlouvy


1. Jste-li spotřebitel (tj. osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatné profesní činnosti), máte při uzavření smlouvy o prodeji na dálku zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém Čtuto v souladu se zákonným vzorem informuje níže.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat

punková společnost, s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

E-mailová adresa: emil@ctu.to (preferovaný způsob komunikace)

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vaší volby jiného typu dodání, než je námi nabízený nejlevnější typ standardního dodání), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, měli byste nám zaplatit částku, která je úměrná tomu, co bylo poskytnuto do doby, než jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy, v porovnání s plným rozsahem smlouvy.

V souladu s právním ustanovením uvádí Čtuto následující o vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět).

punková společnost, s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

E-mailová adresa: emil@ctu.to

- Odvolávám tímto mnou uzavřenou smlouvu týkající se nákupu následující poskytnuté služby:
- Objednáno dne
- Jméno (jména) spotřebitele
- Adresa spotřebitele
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je oznámení v papírové podobě)
- Datum


7. Způsob náhrady a platby, odškodnění a zadržovací práva


1. Uzavření předplatného za přístup k předplatnému (oddíl 4) je zpoplatněno a musí být uhrazeno na začátku předplatného.
2. Jako platební metody nabízí Čtuto kreditní kartu a další platební metody (např. Google Pay, Apple Pay), pokud jsou k dispozici, které jsou specifikovány před zahájením procesu objednávky.
3. V rámci přístupu k předplatnému se vaše platební povinnost vůči Čtuto automaticky obnoví na konci příslušného období předplatného, pokud své placené předplatné nezrušíte alespoň 24 hodin před koncem období (bod 9.2).
4. Nejste oprávněni započítávat žádné pohledávky proti pohledávkám společnosti Čtuto, ledaže by o vašich protipohledávkách bylo pravomocně rozhodnuto nebo by byly nesporné. K započtení proti pohledávkám Čtuto jste oprávněni i v případě, že uplatňujete reklamace vad nebo protinároky na základě téže Smlouvy.
5. Své právo na zápočet můžete uplatnit pouze tehdy, pokud vaše protipohledávka vyplývá z téže Smlouvy.

8. Doba platnosti a odstoupení od smlouvy


1. Doba platnosti smlouvy o bezplatném užívání: Smlouva o bezplatném užívání začíná běžet okamžikem vaší registrace podle bodu 3 těchto Podmínek služby a trvá po neomezenou dobu. Smlouvu o bezplatném používání můžete kdykoli zrušit. Svůj účet můžete zrušit prostřednictvím naší aplikace v položce nabídky "Nastavení".
2. Doba placeného předplatného. Placené předplatné za Předplacený přístup (viz bod 4) bude trvat minimálně po dobu, kterou jste si původně zvolili, a bude se automaticky obnovovat, pokud nebude zrušeno alespoň 24 hodin před koncem tohoto období. Doba trvání předplatného bude prodloužena podle aktuálního modelu předplatného. Předplatné můžete zrušit podle níže uvedených pokynů:
Placené předplatné dokončené prostřednictvím naší webové aplikace můžete zrušit v položce menu "Nastavení" aplikace. Chcete-li tak učinit, musíte se přihlásit, otevřít nastavení v kontextovém menu a kliknout na položku "Zrušit předplatné".
3. Zrušení přístupu k předplatnému nabývá účinnosti dnem následujícím po posledním dni aktuálního období předplatného a budete převedeni na bezplatnou uživatelskou smlouvu (bezplatný účet). Po obnovení předplatného však budete mít přístup ke svému starému stavu a seznamům čtení. Pokud si přejete smazat celý svůj účet, můžete tak učinit v nastavení naší aplikace (viz část 8.3). Všechna data budou nenávratně smazána.
4. Právo na zablokování a zrušení ze závažného důvodu zůstává předchozími ustanoveními nedotčeno.

9. Dárkové certifikáty a speciální nabídky


1. Jste-li držitelem dárkového certifikátu Čtuto, který umožňuje využívat balíček služeb Čtuto Prémium po dobu uvedenou v přiloženém e-mailu, kartě nebo papírové stvrzence, máte právo využívat Platformu Čtuto po příslušnou dobu.
Předplatné můžete zrušit podle níže uvedených pokynů:
Placené předplatné dokončené prostřednictvím naší aplikace můžete zrušit v položce nabídky "Nastavení" aplikace. Chcete-li tak učinit, musíte se přihlásit, otevřít nastavení v kontextovém menu a kliknout na položku "Zrušit předplatné". Pokud zrušíte obnovené předplatné před koncem každého dvanáctiměsíčního období, vrátíme vám náklady za nevyužité měsíce v poměrné výši na vámi zvolený způsob platby.
B: Doba placeného předplatného, pokud nejste spotřebitelem nebo máte trvalé bydliště mimo Českou republiku: Placené předplatné za Předplacený přístup (viz bod 4) bude trvat minimálně po dobu, kterou jste si původně zvolili, a bude se automaticky obnovovat, pokud nebude zrušeno alespoň 24 hodin před koncem tohoto období. Doba trvání předplatného bude prodloužena podle aktuálního modelu předplatného. Předplatné můžete zrušit podle níže uvedených pokynů:
Placené předplatné dokončené prostřednictvím naší webové aplikace můžete zrušit v položce menu "Nastavení" aplikace. Chcete-li tak učinit, musíte se přihlásit, otevřít nastavení v kontextovém menu a kliknout na položku "Zrušit předplatné".
3. Zrušení přístupu k předplatnému nabývá účinnosti dnem následujícím po posledním dni aktuálního období předplatného a budete převedeni na bezplatnou uživatelskou smlouvu (bezplatný účet). Po obnovení předplatného však budete mít přístup ke svému starému stavu a seznamům čtení. Pokud si přejete smazat celý svůj účet, můžete tak učinit v nastavení naší aplikace (viz část 8.3). Všechna data budou nenávratně smazána.
4. Právo na zablokování a zrušení ze závažného důvodu z dobrého důvodu zůstává předchozími ustanoveními nedotčeno.

9. Dárkové certifikáty a speciální nabídky


1. Jste-li držitelem dárkového certifikátu Čtuto, který umožňuje využívat balíček služeb Čtuto Premium po dobu uvedenou v přiloženém e-mailu, kartě nebo papírové stvrzence, máte právo využívat Platformu Čtuto po příslušnou dobu.
2. Pro uplatnění dárkového certifikátu je nutné se nejprve zaregistrovat u Čtuto (viz bod 3) a poté aktivovat kód uvedený na dárkovém certifikátu na speciální stránce (v současné době: https://www.ctu.to/voucher).
3. Dárkové certifikáty a jiné kódy nelze vyměnit za hotovost a nelze je proplatit, vyměnit ani použít k nákupu jiných kódů.
4. Vezměte prosím na vědomí, že kromě těchto všeobecných podmínek platí v případě využití dárkového certifikátu nebo jiné speciální nabídky také další podmínky, které se mohou vztahovat k dárkovému certifikátu nebo nabídce (zejména doba platnosti).
5. Po uplynutí příslušného období přístup k předplatnému automaticky končí a vy budete odpovídajícím způsobem převedeni na bezplatný účet. Pokud chcete předplatitelský přístup využívat i nadále, můžete se kdykoli přihlásit k novému předplatnému (bod 4). Pokud si přejete celý účet smazat, můžete tak učinit v nastavení naší aplikace (viz oddíl 8.3). Všechna data budou nenávratně vymazána.

10. Odpovědnost


1. Společnost Čtuto se zříká jakýchkoli nároků na náhradu škody, které by pocházely z vaší strany. To se netýká nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku smrtelných úrazů, tělesných zranění, poškození zdraví nebo porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností), jakož i odpovědnosti za jiné škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany Čtuto, jejích právních zástupců nebo přidružených společností. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění Smlouvy a na jejichž splnění se můžete spolehnout.
2. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá Čtuto pouze za typické, předvídatelné škody stanovené ve smlouvě, pokud byly způsobeny nedbalostí, pokud se nejedná také o nároky na náhradu škody v důsledku smrtelných úrazů, tělesných poškození nebo poškození zdraví.
3. Omezení uvedená v bodech 10.1 a 10.2 se vztahují i na porušení povinností ze strany přidružených společností a právních zástupců společnosti Čtuto, pokud jsou nároky uplatněny přímo vůči nim.

11. Změna smluvních podmínek


1. Čtuto si vyhrazuje právo měnit a/nebo doplňovat Všeobecné obchodní podmínky s účinností do budoucna, pokud to pro Vás bude s ohledem na zájmy Čtuto přiměřené. Pokud od Vás nebude získán výslovný souhlas s úpravou Všeobecných podmínek, bude Vám Čtuto včas (nejméně čtyři týdny před nabytím účinnosti změněných Všeobecných podmínek) oznámeno, že došlo ke změně a/nebo doplnění Všeobecných podmínek. Za tímto účelem vám Čtuto zašle novou verzi Všeobecných obchodních podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. V této souvislosti vás Čtuto výslovně upozorní na možnost a lhůtu pro podání námitky proti nové verzi Všeobecných obchodních podmínek a na důsledky, pokud námitku nepodáte.
2. Pokud do čtyř týdnů od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku nevznesete námitku proti použitelnosti nového znění Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že jste nové znění Všeobecných obchodních podmínek přijali.
3. Pokud včas vznesete námitky proti nové verzi Všeobecných obchodních podmínek, smluvní vztah bude pokračovat podle předchozích Všeobecných obchodních podmínek. Čtuto však může vypovědět smlouvu s bezplatným uživatelem nebo placené předplatné od následujícího možného řádného data ukončení.

12. Mimosoudní řešení sporů


1. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zřídila Evropská unie platformu pro řešení sporů on-line (dále jen "platforma OS"), která je přístupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online smluv. Společnost Čtuto uvádí, že není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

13. Závěrečná ustanovení


1. Pokud je některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, zůstává zbývající část Smlouvy v platnosti. Zákonná ustanovení mají přednost před neplatnými ustanoveními.
2. Pokud jste podnikatel/podnikatelka, platí následující ustanovení: platí právo České republiky s výjimkou ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Není-li dána výlučná příslušnost soudu, budou veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním řešeny výhradně soudem v sídle Čtuto, tedy v Praze.