Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Podmínky Užití

Aktualizováno 19.11.2023

1. Předmět a platnost

punková společnost, s.r.o., IČO: 17951470, Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
E-mailová adresa: emil@ctu.to

(dále jen "Čtuto" nebo "Provozovatel")
provozuje platformu pro čtení na internetových portálech https://www.ctu.to a dalších webových stránkách (dále jen "Portál"). V této souvislosti pro vás autoři Čtuto převádějí klíčové poznatky z knih v žánru literatury faktu (též odborná literatura, naučná literatura či non-fiction literatura) a dalšího obsahu do stručné podoby. To vám umožní objevovat nové knihy tím, že vám klíčové poznatky z knih literatury faktu nebo jiného obsahu zprostředkují na vašem mobilním zařízení.
2. Používání Portálu se řídí těmito Všeobecnými podmínkami užití(dále jen "Všeobecné podmínky" nebo "Obchodní Podmínky") ve znění platném v době vaší návštěvy Portálu. Čtuto neuznává jiné všeobecné podmínky, které Vám náleží, pokud Čtuto písemně nesouhlasí s jejich platností. Tyto Všeobecné Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "smlouva") uzavírané mezi Čtuto a jinou osobou prostřednictvím Portálu Čtuto.
3. Pro smlouvu vztahující se k používání Portálu není stanoven žádný samostatný text smlouvy. Obsah Smlouvy mezi Vámi a Čtuto vychází z těchto Všeobecných podmínek, jakož i z konkrétních informací, které Vám byly poskytnuty v rámci registrace (viz bod 3) při objednávce placeného předplatného (bod 4) nebo jiného obsahu (viz bod 6), které Čtuto uloží a které jsou kdykoli k dispozici ve Vašem uživatelském účtu.
4. Při registraci a využití služeb Portálu souhlasíte s platností a použitelností těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Služby a práva společnosti Čtuto


1. Čtuto poskytuje klíčové poznatky z knih literatury faktu, článků a dalšího obsahu (např. výtahy nebo shrnutí, nadále společně označované jako "Obsah Portálu"), které vám umožní během několika minut pochopit jejich podstatu. Čtuto vám navíc může poskytnout osobní profil. Osoba, která chce využívat veškeré funkce a výhody Portálu, si zdarma vytvoří vyplněním formuláře na Portálu Profil. Při jeho vytváření je povinna zadat pravdivé údaje, výhradně o sobě. V případě, kdy se údaje změní, je Uživatel povinen je ve svém Profilu zaktualizovat.

2. Do Profilu se Uživatel přihlašuje pod uživatelským jménem a heslem. Pokud heslo zapomene, může si jej obnovit prostřednictvím k tomu určeného formuláře na Portále. V případě, že Uživatel umožní využívání svého Profilu třetím osobám a dojde mu tím k nějaké škodě, Provozovatel za tuto škodu neodpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo Profil Uživatele kdykoliv zrušit, a to bez udání důvodu a upozornění. Především mohou být smazány Profily Uživatelů, kteří se po dobu delší než 4 roky nepřihlásili do Portálu. Uživatel může kdykoliv sám zrušit svůj Profil ve svém uživatelském rozhraní. Zrušením Profilu se plně smažou všechna data, která Provozovatel o Uživateli zpracovává a zároveň dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že jeho Profil nemusí být nepřetržitě dostupný. Provozovatel si totiž vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu na Portálu nebo provádět údržbu systému, při které mohou být některé služby nedostupné. Provozovatel tak nezodpovídá za jakoukoliv vzniklou škodu.
3. Práva ke službě Čtuto a obsahu distribuovanému prostřednictvím služby náleží a budou náležet společnosti Čtuto a/nebo poskytovatelům licence společnosti Čtuto.
4. Veškeré ochranné známky společnosti Čtuto, jakož i naše obchodní názvy, loga, názvy domén a další rozlišovací prvky ochranné známky Čtuto jsou výhradním vlastnictvím společnosti Čtuto. Licence vám nedává žádné právo používat ochranné známky Čtuto, naše obchodní názvy, loga, názvy domén ani jiné rozlišovací znaky ochranné známky Čtuto, ať už pro komerční nebo nekomerční účely.
5. Společnost Čtuto je oprávněna zobrazovat vám na Portálu propagační informace. Uživatelé si berou na vědomí, že Portál umožňuje zobrazení reklamy třetích stran prostřednictvím služby AdSense of Google.

3. Registrace v Čtuto


1. Abyste mohli využívat služby Čtuto, není nutná registrace u Čtuto.
2. Registrace je bezplatná a provádí se manuálně na základě pozvánky prostřednictvím emailu. Registrací uzavíráte se společností Čtuto dohodu o omezeném bezplatném používání Portálu.
3. K registraci můžete použít svou e-mailovou adresu, přezdívku a heslo, které si sami zvolíte.
4. Veškeré údaje potřebné k registraci musí být úplné a správné a vždy aktuální. Čtuto má právo ukládat a zpracovávat údaje, které jste poskytli při registraci, v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.
5. Použité heslo musí být důvěrné. Za jeho utajení nesete výhradní a plnou odpovědnost.

6. Uživatelský účet Čtuto smíte používat pouze vy. Jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského účtu je zakázáno. Jakékoli podezření v tomto směru je třeba neprodleně oznámit společnosti Čtuto.

4. Ochrana osobních údajů


Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR. Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností Provozovatel v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování Portálu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly Provozovateli poskytnuty, a to zejména prostřednictvím formuláře pro vytvoření Profilu na Portále a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání Portálu. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, především o jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, kontaktní informace + okres pobytu a zemi, stejně tak jako elektronické údaje jako IP adresu či cookies, dále informace týkající se oblíbených knih, autorů či chování na Portále.

Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci Portálu a případně další obchodní či jiné aktivity, pro které budou osobní údaje zpracovávány. V případě Provozovatel se jedná o uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv, plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy Provozovatele (ochrana základních či jiných práv Provozovatel vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů.

Právními tituly zpracování osobních údajů jsou zpracování za účelem uzavírání či plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněné zájmy Provozovatele a souhlas udělený subjektem osobních údajů.

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. Provozovatel považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě Provozovatele přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání členství na Portálu a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství na Portálu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:
1) Právo na informace
2) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost
3) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění
4) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
5) Právo na omezení zpracování
6) Právo vznést námitku
7) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
8) Právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, po přihlášení v členské sekci Portálu či kontaktováním Provozovatele. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na Provozovatele prostřednictvím emailové zprávy na emil@ctu.to.

5. Závěrečná ustanovení


Provozovatel může tyto Podmínky užití kdykoliv doplnit či měnit (o každé změně však bude Uživatel informován prostřednictvím informace o novém znění Podmínek Užití na Portálu.) Uživatel souhlasem s nimi souhlasí i s tím, aby byly aplikovány na veškerý dosud jím poskytnutý obsah Provozovateli, v souvislosti s provozem Portálu.

Právní poměry mezi Uživateli a Provozovatelem se řídí právem České republiky (zejména Občanským zákoníkem + GDPR.)